VEREENIGING VAN HANDELAREN IN OUDE KUNST 

Algemene Voorwaarden

1. Werkingssfeer

a. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en werkzaamheden van leden van de VHOK, hierna te noemen de LE- DEN ook die, welke niet behoren tot de eigenlijke uitoefening van het bedrijf.

b. Van toepassing zijn ook de (relevante bepalingen uit) voorwaarden van derden, met wie LEDEN ter uitvoering van de gegeven opdracht(en) verder overeenkomsten mochten hebben gesloten.

c. Onder LEDEN worden tevens verstaan haar werknemers of enig ander van wie zij zich ter uitvoering van een opdracht bedient.

2. Werkzaamheden

a. De werkzaamheden welke door de LEDEN kunnen worden uitgevoerd betreffen, onder meer:

– handel (inkoop/verkoop) van kunstwerken, antiquiteiten en aanverwante zaken, en gros of en detail (hierna te noemen: de HANDEL);

– het leveren van diensten, waaronder: taxaties, begeleiding aankoop/verkoop van verzamelingen, opzetten van collecties, optreden op veilingen, ver-koop in consignatie, adviezen bij restauratie of conservering, verzekering, schadeafwikkeling, nalatenschappen, boedelscheidingen, opslag, transport, verpakking (hierna te noemen: de DIENSTEN).

b. Een ieder met wie de LEDEN enige overeenkomst aangaan c.q. werkzaamheden/handelingen voor verrichten wordt hierna genoemd: de OPDRACHT- GEVER.

3. Uitvoering van de werkzaamheden

a. De LEDEN hebben ten opzichte van hun OPDRACHTGEVER een inspanningsverplichting, welke zich hieronder nader laat beschrijven.

b. De LEDEN zullen hun OPDRACHTGEVER(S) naar redelijke normen van vakmanschap zoveel mogelijk informeren, omtrent de aard, oorsprong, periode van ontstaan, authenticiteit van hetgeen zij te koop aanbieden (hierna te noemen: het OBJECT) alsmede omtrent de veranderingen en herstellingen, welke dit mocht hebben ondergaan; dit gerekend naar het moment van verkoop/koop.

c. De LEDEN zijn gehouden de OPDRACHTGEVER te doen weten van hun mogelijke twijfels inzake de hoedanigheden als bedoeld onder sub b. hierbo- ven.

d. De LEDEN geven alle hun bekende en voor enige overeenkomst redelijkerwijs relevante informatie over het OBJECT. 

e. Desgevraagd wordt het hierboven sub b. en c. bedoelde neergelegd in een rapport.

f. Het hierboven vermelde geldt ook bij het leveren van diensten.

g. Voor de kosten van taxaties geldt het vermelde in art. 4 hieronder.

h. De LEDEN behouden zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen te weigeren voor een OPDRACHTGEVER werkzaamheden te verrichten.

i. De LEDEN hebben het recht de uitvoering van werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te doen geschieden door derden of door werknemers van der- den; hetzelfde geldt ten aanzien van hetgeen daarmee samenhangt.

4. Betaling

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle leveringen à contant bij aflevering.

b. De LEDEN kunnen (telkens aanvullende) voorschotten en/of zekerheden vragen bij het verrichten van hun werkzaamheden.

c. De facturen en voorschotnota’s van leden vervallen 14 dagen na verzending ervan door leden.

d. Daarna is de OPDRACHTGEVER in verzuim en is hij naast een rente van 1% per maand of gedeelte daarvan over het saldo verschuldigd de buitenge- rechtelijke incassokosten volgens tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten exclusief BTW met een minimum van EU 115,–.

e. De LEDEN zijn alsdan gerechtigd hun werkzaamheden op te schorten of te beëindigen zonder voor de gevolgen daarvan aansprakelijk te zijn en onverminderd de verplichting van de OPDRACHTGEVER het door hem verschuldigde – verhoogd met rente en kosten en eventuele andere schadecomponenten – te voldoen.

f. Betalingen dienen uitsluitend per bank te geschieden op de bankrekening, aangegeven op de factuur, zonder enige korting, compensatie, aftrek, etc.

g. Betalingen anders gedaan, dan op de aangegeven wijze, zijn niet (rechtsgeldig) gedaan.

h. LEDEN zijn gerechtigd onbeperkte schuldvergelijking toe te passen.

5. Retentie

a. Onder voorbehoud van mogelijk andere rechten, zijn de LEDEN gerechtigd, tot (meerdere) zekerheid van betaling voor rekening en risico van de OPDRACHTGEVER (en/of de eventuele rechthebbende voor wie de relatie krachtens enig(e) recht(sverhouding) daarover beschikking had) terug te houden goederen, documenten, enz., totdat al haar vordering(en) – uit welke hoofde ook – is/zijn voldaan.

b. Hieronder is ook begrepen het niet (in kopie) doorzenden van documenten.

6. Reclames

a. Onder reclames wordt hier verstaan alle mogelijke grieven van de OPDRACHTGEVER inzake de door DE LEDEN verrichte DIENSTEN, gezonden fac- turen en geleverde goederen.

b. Reclames dienen binnen de betalingstermijn in het bezit van de LEDEN te zijn.

c. Reclames kunnen slechts schriftelijk worden gedaan aan het adres van leden van de VHOK.

d. Reclames dienen te houden een gemotiveerde be/omschrijving van de grieven.

e. Reclames schorten de betalingsverplichting van de OPDRACHTGEVER slechts op, wanneer daartegenover een bankgarantie staat die kan worden ingeroepen zodra leden van de VHOK in het gelijk worden gesteld door arbiters c.q. bij wederzijds ondertekende overeenkomst.

f. De reclames inzake geleverde zaken dienen te worden gedaan overeenkomstig sub b. hierboven, tenzij het niet gemakkelijk waarneembare gebreken betreft.

7. Eigendomsvoorbehoud

a. Van toepassing is een zogenaamd verlengd eigendomsvoorbehoud en dat betekent dat zaken eigendom van de LEDEN blijven, zolang de OP- DRACHTGEVER hun nog iets, uit welke hoofde dan ook, schuldig is.

b. Die OPDRACHTGEVER is gedurende die tijd verplicht betreffende za(a)k(en) als een goed huisvader te behandelen en te onderhouden, waaronder onder meer valt: adequate opslag en voldoende verzekering.

c. De LEDEN zijn te allen tijde gerechtigd hun recht van eigendomsvoorbehoud uit te (doen) oefenen in welk kader de OPDRACHTGEVER hun alle me- dewerking zal verlenen (aanwezigheid, toegang, enz.).

8. Computers

a. Ook in computerbestanden van de LEDEN kunnen zich gegevens bevinden omtrent (zaken van) OPDRACHTGEVERS.

b. De LEDEN staan niet in voor de gevolgen van inbraak (hacking), storingen, gevolgen van uitwissen van bestanden, ongeautoriseerde handelingen van derden, etc.

9. Ontbinding/opschorting

a. Wanneer een OPDRACHTGEVER niet of onvoldoende aan de overeengekomen verplichtingen voldoet (waaronder het niet voldoen van voorschotten, stellen van zekerheden), mogen leden van de VHOK hun werkzaamheden opschorten of beëindigen.

b. Enige contractuele relatie zal in ieder geval zijn ontbonden in geval de OPDRACHTGEVER:

– surséance van betaling aanvraagt;

– een verzoek tot schuldsanering doet;

– in staat van faillissement wordt verklaard;

– het vrije beheer over zijn vermogen of een overwegend deel daarvan verliest (bewind, beslag, etc.);

– overlijdt c.q. een besluit tot liquidatie/ontbinding wordt genomen;

– buiten staat raakt om zijn belangen naar behoren waar te nemen;

– onder curatele wordt gesteld.

10. Slotbepalingen

a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of nadere bijzondere voorwaarden gelden pas indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengeko- men.

b. Het uit coulance of anderszins niet (geheel) handhaven van enige bepaling(en) van deze of nader overeengekomen voorwaarden, betekent niet, dat de werking van het resterende ook wordt prijsgegeven c.q. dat aldus wordt ingestemd met het ontstaan van een gewoonte.

c. Bij strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en nader overeengekomen bijzondere, prevaleren de bijzondere.

11. Domicilie

a. Als domicilie van de OPDRACHTGVER geldt het voor de LEDEN laatst bekende adres.

b. Door de LEDEN aan dat adres gezonden stukken worden geacht te zijn ontvangen door de opdrachtgever.

c. Blijkt de bij de LEDEN bekende domicilie van de OPDRACHTGEVER onjuist en is zij door de opdrachtgever van die verandering niet op de hoogte gesteld, dan zijn leden van de VHOK voor de gevolgen daarvan in ieder geval niet aansprakelijk.

d. Een lid van de VHOK kiest domicilie ter harer kantore. 

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

a. Alle werkzaamheden worden verricht met toepassing van Nederlands recht.

b. Alle geschillen, voortvloeiende uit/verband houdende met overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend en in hoogste instantie worden beslecht door middel van arbitrage van het Scheidsgerecht als ingesteld door de Vereeniging van Handelaren in (Oude) Kunst.

c. Een geschil is aanwezig als een der partijen dit aanwezig acht.

d. Een geschil wordt aanhangig gemaakt door een brief naar het secretariaat van de Vereeniging van Handelaren in (Oude) Kunst (Keizersgracht 207, 1016 DS Amsterdam, tel. (020) 6238904, fax. (020) 6238680.

e. Een exemplaar van het reglement volgens welk het Scheidsgerecht werkt is kosteloos verkrijgbaar bij genoemd secretariaat.